top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Mersbouw v.o.f. te Dordrecht, op 21 November 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76423816.

 

Artikel 1 Definitiebepalingen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bron: Bron Mersbouw v.o.f. als de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

opdrachtgever: de natuurlijke persoon die, al dan niet namens een onderneming/organisatie

die geen rechtspersoon is, of de rechtspersoon die aan Bron een opdracht

geeft tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten

en/of het leveren van materialen;

overeenkomst: de tussen opdrachtgever en Bron tot stand gekomen overeenkomst tot het

verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten en/of het

leveren van materialen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die Bron uitbrengt en op alle overeenkomsten tussen Bron en opdrachtgever.

2.2 Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bron en opdrachtgever voor de uitvoering waarvan, geheel of gedeeltelijk, derden dienen te worden betrokken.

2.4 De opdrachtgever die eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt nadrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daarvan alsdan expliciet wordt afgeweken.

2.5 Afwijkingen van deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts bindend voor Bron indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging hiervan geen beroep doen in zijn voordeel.

2.6 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten, voor zover in strijd met de algemene voorwaarden van Bron.

 

Artikel 3 Offertes, totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

 

3.1 Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

3.2 De prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

3.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

3.4 Wijzigingen in een overeenkomst zijn voor Bron eerst bindend indien deze door Bron schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een dergelijke bevestiging geen beroep doen in zijn voordeel.

 

Artikel 4 Verplichtingen e.d. van de opdrachtgever

 

4.1 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bron tijdig beschikt over de voor de uitvoering van de werkzaamheden e.d. benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, tekeningen, beschikkingen etc.).

4.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bron tijdig beschikt over het gebouw c.q. terrein waarin, waarbij of waarop de werkzaamheden verricht dienen te worden.

4.3 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bron tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van materialen.

4.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bron tijdig beschikt over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, water, perslucht en gas, tenzij anders overeengekomen.

4.5 De door Bron voor de uitvoering van zijn werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4.6 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen, die niet tot het werk van Bron of door Bron ingeschakelde derden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat het geen belemmering vormt voor de uitvoering van de werkzaamheden door Bron.

 

Artikel 5 Verplichtingen e.d. van Bron

 

5.1 Bron is verplicht de werkzaamheden goed en deugdelijk alsmede naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

 

5.2 Bron is door de opdrachtgever gemachtigd om, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Bron, bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.

5.3 Bron dient de werkzaamheden e.d. zodanig uit te voeren, dat schade aan persoon, goed of milieu daardoor zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

Artikel 6 Prijzen en betaling

 

6.1 De door Bron gehanteerde prijzen worden verhoogd met de geldende BTW en eventuele andere heffingen.

6.2 De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen, zonder enige korting, opschorting of verrekening, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum.

6.4 Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Bron verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, Bron aanspraak op vergoeding van rente ad één procent per maand.

6.5 De door Bron in verband met te late betaling van een factuur gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Dat geldt eveneens voor de aan de invordering verbonden gerechtelijke kosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling te boven mochten gaan.

6.6 Indien de opdrachtgever een termijnfactuur niet tijdig betaalt, ook al betreft het een deel daarvan, is Bron gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop het door de opdrachtgever verschuldigde termijnbedrag volledig is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het een en ander laat onverlet het recht van Bron op vergoeding van schade, kosten en rente.

6.7 Indien Bron met de klant een vaste prijs is overeengekomen, is Bron niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Bron kan aantonen dat zich tussen het moment van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal. Dit geldt ook in geval van een vast uurtarief bij regiewerk.

 

Artikel 7 Materialen

 

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

7.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc., geven geen reden tot afkeuring van de materialen.

7.3 Ondergeschikte wijzigingen van of aan de door Bron geleverde materialen geven geen reden tot afkeuring daarvan.

 

Artikel 8 Meer- en minderwerk

 

8.1 In geval van aangenomen werk omvat het werk alleen hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tussen partijen overeengekomen, komt voor verrekening in aanmerking. Bron is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

8.2 Stelposten kunnen direct na de verrichte of geleverde prestatie, waar de stelpost betrekking op heeft, worden verrekend.

 

Artikel 9 Opleveringstermijnen en oplevering

 

9.1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Bron schriftelijk in gebreke te stellen en Bron een redelijke termijn te geven om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

9.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Bron geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

9.3 Wanneer voor de opdrachtgever bestelde materialen na het verstrijken van de (op)leveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan deze materialen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

9.4 Het werk c.q. het aangelegde/gebouwde wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Bron dit aan de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of elektronisch heeft meegedeeld, dan wel op het

 

tijdstip dat de opdrachtgever het werk c.q. het aangelegde/gebouwde in gebruik heeft genomen. In het laatste geval wordt de opdrachtgever geacht het werk c.q. het aangelegde/gebouwde zonder gebreken in gebruik te hebben genomen.

9.5 Indien een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, die niet aan Bron kan worden toegerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.

9.6 Het staat Bron vrij, derhalve te zijner beoordeling, om ten behoeve van de oplevering gebruik te maken van een gereedverklaring dan wel een procesverbaal van oplevering. In deze gevallen is artikel 10.2 van deze voorwaarden niet van toepassing. In de gereedverklaring dan wel het procesverbaal van oplevering wordt in geval van gebreken omschreven welke gebreken door Bron worden verholpen.

 

Artikel 10 Reclames en garantie

 

10.1 De opdrachtgever is verplicht direct bij de (op)levering van het werk en/of de levering van de materialen, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit terstond schriftelijk of elektronisch aan Bron te melden, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 9.6 van deze voorwaarden.

10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van (op)levering Bron schriftelijk of elektronisch wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het overeengekomene is (op)geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

10.3 Bij toepassing van het bepaalde in artikel 9.6 van deze voorwaarden kan daarna over zichtbare gebreken niet meer worden gereclameerd.

10.4 Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen veertien dagen nadat deze gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk of elektronisch te melden aan Bron. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes maanden na (op)levering ingediend worden, tenzij opdrachtgever aanspraak kan maken op fabrieksgarantie zoals omschreven in lid 7 van dit artikel. In het laatste geval kunnen reclames na het verstrijken van de duur van de fabrieksgarantie niet meer worden ingediend.

10.5 Opdrachtgever dient Bron in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren.

10.6 Indien een reclame naar het oordeel van Bron gegrond is en tijdig en op de juiste wijze is ingediend, zal Bron er voor zorg dragen dat de opgetreden gebreken c.q. toerekenbare tekortkomingen voor zijn rekening worden verholpen, tenzij de kosten van herstel niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel. In het laatste geval mag Bron volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

10.7 Op door Bron geleverde materialen wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze materialen vastgestelde periode.

 

Artikel 11 Annulering

 

11.1 Na dag 14 na goedkeuring offerte is bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever deze een schadevergoeding verschuldigd aan Bron van 10 procent van hetgeen de opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst zou hebben moeten betalen aan Bron. Bij gedeeltelijke annulering heeft Bron recht op vergoeding door de opdrachtgever van het reeds door Bron gepresteerde c.q. nog te presteren deel van de overeenkomst, waarnaast de opdrachtgever 10 procent van het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde deel van de overeenkomst aan Bron dient te voldoen als schadevergoeding. Dit laat het recht van Bron op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever onverlet, indien Bron de annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever niet accepteert.

11.2 Het in het vorige lid genoemde percentage is vaststaand, tenzij Bron kan bewijzen

dat zijn schade groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

Artikel 12 Ontbinding

 

Bron heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd andere haar toekomende rechten, indien:

a.     het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd c.q. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

  1. de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;

  2. beslag wordt gelegd op een of meerdere vermogensbestanddelen van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheden

 

13.1 Indien Bron aansprakelijk is voor schade, is deze beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van Bron wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico van Bron. Indien geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Bron beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst waar de schade betrekking op heeft, zulks met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid van Bron is beperkt tot maximaal € 10.000,- (zegge tienduizend euro).

13.2 Bron is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade (stagnatie), gederfde winst en omzet, gemiste besparingen etc.

13.3 Bron is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking, natuurrampen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor Bron redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om de overeenkomst op normale wijze na te komen. In geval van overmacht is Bron gerechtigd, zulks te zijner beoordeling, om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zonder aan de opdrachtgever gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. De opdrachtgever dient echter te allen tijde hetgeen door Bron ter zake de overeenkomst is gepresteerd aan Bron te betalen.

13.4 Zodra materialen, onderdelen, machines, installaties en gereedschappen, die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, op het werk c.q. de bouwplaats zijn aangevoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle risico’s en schaden, van welke aard of in welke vorm dan ook, die hieraan kunnen ontstaan, daaronder begrepen bijvoorbeeld schade als gevolg van diefstal, vernietiging, brand, water e.d., tenzij partijen anders zijn overeengekomen dan wel sprake is van grove schuld aan de zijde van Bron. Een en ander laat onverlet het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

13.5 Bron is niet aansprakelijk voor schade aan het werk alsmede aan gebouwen en eigendommen e.d. van de opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen dan wel sprake is van grove schuld aan de zijde van Bron. Een en ander laat onverlet het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

 

13.6 De opdrachtgever vrijwaart Bron voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.7 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

 

13.8 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade.

13.9 Bron is niet aansprakelijk in geval van schade als gevolg van nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de (op)geleverde zaken.

13.10 Bron is niet aansprakelijk in geval van schade aan de (op)geleverde zaken ten gevolge van mechanische/chemische/biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte e.d. en enige andere van buitenaf komende oorzaak.

13. 11 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

13.12 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht (door derden) uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

13.13 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, kunnen de daaruit voor Bron voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13.14 Indien mocht blijken dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen e.d. verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen alsmede voor alle schaden en kosten ten gevolge van de verontreiniging. De kosten van het verwijderen etc. van asbest en andere gezondheidsbedreigende stoffen komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

13.15 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst. Ingeval van schadeplichtigheid van Bron jegens de opdrachtgever, is Bron gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 

14.1 Bron behoudt zich op alle door of namens hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc., alle intellectuele eigendomsrechten voor. Zij mogen niet worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, tenzij met schriftelijke toestemming van Bron.

 

14.2 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc., dienen op eerste verzoek van Bron aan hem ter hand gesteld te worden door de opdrachtgever.

 

14.3 Voor iedere handeling, die door de opdrachtgever in strijd met dit artikel wordt verricht, is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Bron van € 10.000,- (zeggen tienduizend euro), zulks onverminderd het recht van Bron om daarnaast aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 

15.1 Bron blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever geleverde materialen zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet heeft voldaan. 15.2 Zolang Bron als eigenaar dient te worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht voor zorgvuldige behandeling van de materialen zorg te dragen en verplicht de opdrachtgever zich de materialen niet te verpanden, over te dragen of af te geven.

15.3 In geval Bron eigendomsrechten kan laten gelden overeenkomstig dit artikel, is hij door de opdrachtgever gevolmachtigd de plaats te betreden waar de materialen aanwezig zijn om deze terug te nemen, zulks voor zover de opdrachtgever zeggenschap heeft over de plaats waar de materialen zich bevinden.

 

Artikel 16 Geheimhouding

 

16.1 Zowel de opdrachtgever als Bron zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 16.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is meegedeeld dan wel dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 17 Geschillen en forumkeuze

 

17.1 Geschillen voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, die niet langs minnelijke weg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter (de kantonrechter daaronder begrepen indien deze bevoegd is) in het arrondissement waarin Bron is gevestigd.

17.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Bron onverlet om een geschil naar aanleiding van een overeenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

bottom of page